Procediment

Declaració de trameses d'escàs valor (H7) fins a 150 euros

Dades generals

Denominació

Declaració de trameses d'escàs valor (H7) fins a 150 euros

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Declaració a la duana per al despatx a lliure pràctica respecte a una tramesa que es beneficiï d'una franquícia de drets d'importació, de conformitat amb l'article 23, apartat 1, o l'article 25, apartat 1, del Reglament (CE) núm. 1186/2009.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Presentació (tramitació electrònica)

Termini de resolució

180 dia/es natural/s

Òrgan de resolució

Caps de dependències regionals de Duanes

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra aquest acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Recurs contenciós administratiu: en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE, 10-octubre-2013)

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015,por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DOUE, 29-diciembre-2015)