Procediment

Operador Econòmic Autoritzat

Dades generals

Denominació

Operador Econòmic Autoritzat

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari d'autorització de l'operador econòmic autoritzat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Deberán seguir el modelo aprobado en la normativa comunitaria (Anexo 1 Quater del Reglamento (CEE) 2454/1993.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud

  • Tramitació. Auditoria de l'empresa per verificar que compleix els requisits exigits per la normativa.

  • Finalització. Concessió o denegació del certificat sol·licitat.

Termini de resolució

120 Día/s natural/es

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero