Procediment

Formalitats duaneres: Autorització de declaració a través de la inscripció en els registres del declarant

Dades generals

Denominació

Formalitats duaneres: Autorització de declaració a través de la inscripció en els registres del declarant

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització per poder declarar mitjançant inscripció comptable (inclosos els supòsits d'avituallament).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

D'acord amb les dades de l'annex A del Reglament delegat (UE) 2015/2446.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud.

  • Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits per poder obtenir la corresponent autorització

  • Finalització. Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

120 dies naturals

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero