Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen

Dades generals


Denominació

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Autorització d'exportador autoritzat d'origen

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment de concessió d'autorització de l'exportador autoritzat a emetre proves d'origen.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

No existeix un model específic

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud/tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per poder obtenir la corresponent autorització. Finalització. Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

120 dies naturals

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero