Procediment

Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF.

Dades generals

Denominació

Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de registre d'operadors en el cens de números de registre i identificació d'operadors econòmics o d'associació d'un número d'identificació fiscal atribuït per l'AEAT a un EORI assignat per altre Estat membre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

La sol·licitud no està subjecta a un format específic i no requereix aportar cap documentació addicional excepte, si s'escau, justificació del poder de la representació.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud a través de l'Oficina Virtual de Duanes i IIEE o mitjançant un escrit adreçat a qualsevol Dependència de Duanes i IIEE.

  • Tramitació. El Departament de Duanes i IIEE concedirà el registre/associació sol·licitat després de comprovar el sistema centralitzat gestionat per la Comissió Europea i verificar que l'operador no hagi estat registrat prèviament.

  • Finalització. Concessió o denegació del registre/associació sol·licitat.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar  a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18 -diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero