Procediment

Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Dades generals

Denominació

Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud de la inscripció en el registre de representants duaners a l'efecte de poder exercir l'activitat de presentació de declaracions duaneres per compte de tercers.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar la documentació que justifiqui el compliment de les condicions per a la seva inscripció previstes en el RD 335/2010

Fases del procediment/servei

  • Inici: L'interessat ha de presentar les dades requerides per a la inscripció en el registre de representants duaners, juntament amb els documents necessaris per justificar el dret a la seva inscripció.

  • Tramitació: L'Agència Tributària efectuarà, si escauen, les comprovacions oportunes de la declaració i els documents adjunts

  • End: Inscripció en el registre de representants duaners i la seva comunicació al sol·licitant.

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Director del Departament de Duanes i Impostos Especials

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros.

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero