Procediment

Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per expedir una prova d'estatut de la UE a operadors.

Dades generals


Denominació

Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per expedir una prova d'estatut de la UE a operadors.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de concessió d'autorització a operadors per emetre una prova de l'estatut de les mercaderies com a pertanyents a la Unió Europea.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud.
Tramitació: Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero