Procediment

Registres i censos: Registre de treballadors fronterers a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción.

Dades generals

Denominació

Registres i censos: Registre de treballadors fronterers a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción.

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Duanes

Objecte

Registre de treballadors fronterers a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud d'inscripció per part de l'interessat

  • Tramitació: Comprovació de la documentació aportada

  • Finalització: Resolució de l'AEAT que acorda o denega la inscripció sol·licitada i emetent, si s'escau, la targeta identificativa corresponent.

Formularis

Formulari

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Titular de l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Línea de la Concepción para los trabajadores fronterizos. (BOE 29-julio-2014)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación telemática de la solicitud de alta de trabajadores fronterizos autorizados aprobada por la Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de La Línea de la Concepción para los trabajadores fronterizos.