Procediment

Garantia i pagament: Autorizació de garantia global (incloent-hi reduccions i dispensa).

Dades generals

Denominació

Garantia i pagament: Autorizació de garantia global (incloent-hi reduccions i dispensa).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la constitució d'una garantia global, inclosa la possible reducció o dispensa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la sol·licitud

  • Tramitació: Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent

  • Finalització: Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

120 dies naturals

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero