Procediment

Trànsit: Destinatari autoritzat sota règim TIR.

Dades generals


Denominació

Trànsit: Destinatari autoritzat sota règim TIR.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la simplificació de destinatari de trànsit sota el Conveni TIR.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici:
Presentació de la sol·licitud
Tramitació:
Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.
Finalització:
Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero