Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Magatzem de dipòsit temporal.

Dades generals


Denominació

Formalitats relatives a l'arribada i la sortida de mercaderies: Magatzem de dipòsit temporal.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització dels magatzems de dipòsit temporal (ADT).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici:
Presentació de la sol·licitud
Tramitació:
Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.
Finalització:
Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero