Procediment

Règims especials: Autorització de dipòsit diferent del duaner

Dades generals

Denominació

Règims especials: Autorització de dipòsit diferent del duaner

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització de la instal·lació com a dipòsit diferent del duaner a l'efecte de l'annex cinquè de la Llei de l'IVA.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Documentació exigida per la normativa

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la sol·licitud.

  • Tramitació: Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.

  • Finalització: Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Formulari (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre,del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 31-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero