Procediment

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'apliqui l'art. 163 del Reglament delegat

Dades generals

Denominació

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'apliqui l'art. 163 del Reglament delegat

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud d'autorització per acollir-se a determinats règims especials duaners en cas d'aplicació de l'article 163 del Reglament delegat (UE) 2016/341 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

documentació exigida per la normativa

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de la sol·licitud.

  • tramitació: verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.

  • Finalització: acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero