Procediment

Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX)

Dades generals

Denominació

Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de registre d'operadors al Registre d'Exportadors.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de la sol·licitud a través de l'oficina virtual de Duanes i IE

  • Finalització: concessió o denegació de la inscripció en el Registre d'Exportadors (REX).

  • Terminación: concesión o denegación de la inscripción en el Registro de exportadores (REX).

Formularis

Sol·licitud d'alta en el REX (tramitació electrònica)

Termini de resolució

120 dies naturals

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'hi ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte recorregut.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero