Procediment

Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Dades generals


Denominació

Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització. Procediment d'autorització de la simplificació d'ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic. Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015.

Fases del procediment/servei

1. Presentació de la sol·licitud.
2. Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.
3. Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015 (tramitació electrònica).

Termini de resolució

120 dies naturals

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: en el termini d'un mes, amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra aquest acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero