Procediment

Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació

Dades generals

Denominació

Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la facilitat prevista en l'article 185 del Codi duaner, per la qual les autoritats duaneres podran autoritzar un operador econòmic a efectuar determinades formalitats duaneres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de la sol·licitud

  • Tramitació: Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.

  • Finalització: Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015 (tramitació electrònica).

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero