Procediment

Formalitats duaneres: Autorització acords especials en trameses de valor inferior a 150 euros

Dades generals

Denominació

Formalitats duaneres: Autorització acords especials en trameses de valor inferior a 150 euros

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització als presentadors que es vulguin acollir al sistema d'ingrés de l'IVA d'importació, en trameses inferiors a 150 euros, mitjançant acords especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

Documentació

Documentació en poder del contribuent.

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de sol·licitud mitjançant formulari electrònic

  • Tramitació: el Departament de Duanes comprovarà que es compleixen els requisits necessaris.

  • Acabament: s'autoritzarà o no, segons escaigui.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra aquest acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 31-diciembre-1992)