Procediment

Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envasos retornables

Dades generals

Denominació

Formalitats duaneres: Autorització d'exportació temporal d'envasos retornables

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització per a l'exportació temporal d'envasos i embalatges que es reimportaran com a mercaderia de retorn.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Per internet, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de sol·licitud mitjançant formulari electrònic.

  • Tramitació: comprovació que es donen els requisits necessaris.

  • Acabament: decisió final sobre la sol·licitud d'autorització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes. Amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu que es vol recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, usuari i contrasenya

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Artículo 203 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE, 10-octubre-2013)