Procediment

Declaració de mitjans de pagament.

Dades generals

Denominació

Declaració de mitjans de pagament.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual es declaren els moviments d'entrada i de sortida del territori nacional d'efectiu, per un import igual o superior a 10.000 €, així com els moviments interiors pel territori nacional d'efectiu, d'un import igual o superior a 100.000 €, o els moviments amb tercers països.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Model S-1.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la declaració en els llocs fronterers o telemàticament.

  • Tramitació. Si s'escau, es comprova que els mitjans de pagament transportats coincideixen amb el que declara (quantitat i classe).

  • Finalització. Acceptació de la declaració.

Formularis

Model S-1. Tramitació presencial

Model S-1. Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 25 de noviembre de 2005), relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. ( BOE 13-mayo-2006 )