Procediment

Valisa diplomàtica

Dades generals

Denominació

Valisa diplomàtica

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a la presentació de declaracions de mercaderia de valisa diplomàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

No en té.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud de valisa diplomàtica.

  • Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits per poder obtenir el benefici aranzelari corresponent.

  • Finalització. Acord de l'òrgan competent per concedir o denegar la sol·licitud.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu que es vol recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOUE 10-diciembre-2009)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. (BOE 30-diciembre-2000)

ORDEN de 24 de mayo de 2001 por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de Organismos Internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)

REAL DECRETO 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero