Procediment

Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments

Dades generals

Denominació

Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment general de sol·licituds adreçades a l'autoritat duanera en el marc de les facultats atribuïdes a l'autoritat duanera per la normativa nacional o comunitària i no previstes específicament en la resta de procediments

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la sol·licitud corresponent

  • Tramitació: Verificació de la procedència de la sol·licitud formulada

  • Finalització: Concessió o denegació de la corresponent sol·licitud

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Administrador, cap de Dependència o director de Departament de Duanes i IIEE, segons el tipus de sol·licitud

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero