Procediment

Expedició i visat de documents T2L.

Dades generals

Denominació

Expedició i visat de documents T2L.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Expedició i visat de documents T2L per mitjans electrònics per a la posterior acreditació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar la documentació que justifiqui l'estatut comunitari de la mercaderia.

Fases del procediment/servei

  • Inici: L'interessat ha de presentar les dades requerides per a l'expedició del T2L juntament amb els documents necessaris per justificar l'estatut de la mercaderia.

  • Tramitació: L'AEAT farà, si escau, les comprovacions oportunes sobre la declaració i els documents adjunts.

  • Finalització: Expedició del T2L visat per la duana.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero