Procediment

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Dades generals

Denominació

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies mitjançant la comunicació de les dades de documents T2L prèviament expedits.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar el document T2L que justifiqui l'estatut comunitari de la mercaderia.

Fases del procediment/servei

  • Inici: L'interessat ha de presentar les dades requerides per a la datació de la declaració sumària de dipòsit temporal, juntament amb els documents necessaris per justificar l'estatut de la mercaderia.

  • Tramitació: L'AEAT farà, si escau, les comprovacions oportunes sobre les dades declarades i els documents adjunts.

  • Finalització: Autorització de disposició de la mercaderia per part de l'interessat.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero