Procediment

Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats.

Dades generals


Denominació

Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Descàrrega dels fitxers de dades estadístiques per usuaris institucionals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. (BOE 11-mayo-1989)