Procediment

Documents d'acompanyament: EMCS / SIANE / Models 503/551

Dades generals

Denominació

Documents d'acompanyament: EMCS / SIANE / Models 503/551

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de documents que emparen la circulació de productes objecte dels impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'Agència Tributària.

Documentació

Models 500,503, 509, 551/552

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació telemàtica o suport paper

  • Tramitació. Esmena. No esmena. Arxivament

  • Finalització. Admissió del document per l'Oficina Gestora d'IIEE

Formularis

Tots els models. Tramitació electrònica

Model 500. Tramitació presencial

Model 503. Tramitació presencial

Model 509. Tramitació presencial

Model 551. Tramitació presencial

Model 552. Tramitació presencial

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 500 de documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento de emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación. (BOE 31-diciembre-2010)