Procediment

Model 540. II. EE. Avituallaments exempts aeronaus. Vendes en ruta

Dades generals


Denominació

Model 540. II. EE. Avituallaments exempts aeronaus. Vendes en ruta

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model 540. Impostos Especials (II.EE.): exempció de l'impost sobre hidrocarburs per als productes que es destinin a la seva utilització com a carburant en navegació aèria, a excepció de l'aviació privada d'esbarjo.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici. El subministrador documenta l'operació d'avituallament amb comprovants d'entrega numerats que presenta telemàticament en el model 540
Tramitació. Esmena No esmena. Arxivament
Finalització. Admissió del document per l'Oficina Gestora d'II. EE.

Formularis

Model 540 (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992).

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. (BOE 28-julio-1995).

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 01-diciembre-2007)