Procediment

II. EE. Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal.

Dades generals


Denominació

II. EE. Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de la declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal, quan el document de circulació que empari l'entrada a l'establiment de destinació no faci referència al percentatge de barreja, d'acord amb l'article 108 bis 3.e) del Reglament dels impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàticaTramitació:
Esmena errors
No esmena: ArxivamentFinalització. Admissió del document per l'Oficina Gestora d'IIEE

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales.