Procediment

Model 522. II. EE. Informe trimestral de productes a què es refereix l'article 108 ter del Reglament dels impostos especials.

Dades generals


Denominació

Model 522. II. EE. Informe trimestral de productes a què es refereix l'article 108 ter del Reglament dels impostos especials.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment dels requisits formals per a la presentació de l'informe trimestral de productes a què es refereixen l'article 46.1.g) del la Llei d'impostos especials i el 108 ter del Reglament, a l'efecte de la determinació de l'àmbit objectiu de l'impost especial sobre hidrocarburs pel que fa a aquests productes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 522

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàticaTramitació. Esmena errors
No esmena: ArxivamentFinalització. Admissió del document per l'Oficina Gestora d'IIEE

Formularis

Model 522 (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 522 "Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales" y se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 9-julio-2010)