Procediment

Model 521. II. EE. Relació trimestral de primeres matèries lliurades.

Dades generals


Denominació

Model 521. II. EE. Relació trimestral de primeres matèries lliurades.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de la relació trimestral de primeres matèries lliurades a què es refereix l'article 89.4 del Reglament dels impostos especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Relació trimestral de primeres matèries lliurades

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàticaTramitació. Esmena
No esmena: ArxivamentFinalització. Admissió del document per l'Oficina Gestora d'IIEE

Formularis

Model 521 (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el modelo 521 "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas" y se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 29-octubre-2010)