Procediment

Model 548. Declaració informativa de quotes repercutides.

Dades generals


Denominació

Model 548. Declaració informativa de quotes repercutides.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Declarar quotes repercutides de productes subjectes a impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 548 "Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas".

Normativa Básica

Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 548 "Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas".