Procediment

Model 566. II. EE. Impost sobre labors del tabac

Dades generals


Denominació

Model 566. II. EE. Impost sobre labors del tabac

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaracions-liquidacions de productes objecte dels impostos especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Impost sobre les labors del tabac. Declaració-liquidació (model 566)

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació telemàtica.
Tramitació: Rectificatives i complementàries.
Finalització: Admissió del document per Oficina Gestora d'II. EE.

Formularis

Model 566 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)