Procediment

II. EE. Devolucions. Per reciclat i destrucció labors del tabac

Dades generals


Denominació

II. EE. Devolucions. Per reciclat i destrucció labors del tabac

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Devolució de l'Impost Especial sobre les labors de tabac per devolució de les labors a fàbrica o dipòsit fiscal per reciclar o destruir.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud de devolució per reciclatge o destrucció de labors del tabac.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora d'II. EE. Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE. Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 62. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, aprueba el Reglamento de los II EE: Artículo 124. (BOE 28-julio-1995)