Procediment

II. EE. Devolució especial IVMDH

Dades generals


Denominació

II. EE. Devolució especial IVMDH

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Devolució de les quotes suportades per l'impost sobre vendes al detall de determinats hidrocarburs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT
Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució de les quotes satisfetes

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora d'IIEE
Tramitació: Per Oficina Gestora d'IIEE
Finalització: Resolució per Oficina Gestora d'IIEE

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 05-septiembre-2007)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)