Procediment

II. EE. Gasoil professional. Presentació de relacions de subministraments

Dades generals


Denominació

II. EE. Gasoil professional. Presentació de relacions de subministraments

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II.EE.). Relació de subministraments de gasoil presentats per entitats col·laboradores, efectuats als vehicles autoritzats en instal·lacions de venda al detall, utilitzant com a mitjà de pagament targetes-gasoil professional, o en instal·lacions de consum propi als vehicles autoritzats

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Relacions de subministrament.

Fases del procediment/servei

Inici. Utilització de targeta-gasoil professional per al pagament en subministraments des d'instal·lacions de venda al detall. Transmissió telemàtica de subministraments per part d'entitats emissores de targetes i instal·lacions de consum propi (model "gasoil professional"). Instal·lacions consum propi. Presentació de relacions de subministraments
Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE
Finalització. Admissió per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 52 bis. (BOE 29-diciembre-1992)

Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BOE, 25-febrero-2013)