Procediment

II. EE. Relació anual de quilòmetres efectuats

Dades generals

Denominació

II. EE. Relació anual de quilòmetres efectuats

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II.EE.). Presentació de la relació anual de quilòmetres efectuats pels vehicles inscrits en el Cens de beneficiaris de devolucions per gasoil professional i de vehicles de la seva titularitat

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Gasoil professional. Declaració anual de quilòmetres efectuats

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàtica de declaració anual de quilòmetres. Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE
Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 52 bis. (BOE 29-diciembre-1992)

Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BOE, 25-febrero-2013)