Procediment

II. EE. Cens beneficiaris devolució gasoil professional.

Dades generals


Denominació

II. EE. Cens beneficiaris devolució gasoil professional.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Sol·licitud de l'interessat a l'Oficina gestora aportant la documentació necessària per ser inscrit en el cens de beneficiaris gasoil professional.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'inscripció amb documentació annexa.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud, documentació reglamentària. Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE
Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BOE 25-febrero-2013)