Procediment

II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre el carbó

Dades generals


Denominació

II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre el carbó

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II.EE.). Sol·licitud de l'interessat a l'Oficina gestora aportant la documentació necessària per ser inscrit en el cens de l'impost sobre el carbó.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'inscripció amb documentació annexa.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud, documentació reglamentària. Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE. Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 138. (BOE 28-julio-1995)