Procediment

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques

Dades generals

Denominació

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II.EE.). Reconeixement per l'Oficina Gestora de Duanes i Impostos Especials del dret a la devolució de l'impost especial per fabricació d'aromes, aliments farcits o productes sense contingut alcohòlic en l'elaboració dels quals s'ha utilitzat alcohol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'aplicació del benefici de la devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu.

  • Tramitació. Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

  • Finalització. Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)