Procediment

II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels impostos especials sobre hidrocarburs

Dades generals


Denominació

II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels impostos especials sobre hidrocarburs

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.). Reconeixement previ, per l'Oficina Gestora de Duanes i Impostos Especials, a l'aplicació del dret a la devolució de les quotes satisfetes per l'impost especial sobre hidrocarburs pel consum de productes objecte de l'impost als quals siguin aplicables els tipus establerts a la tarifa 1a; en usos diferents dels de combustible i carburant, i per la utilització de productes objecte de l'impost en projectes pilot per al desenvolupament tecnològic de productes menys contaminants.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'aplicació del benefici de la devolució de l'impost sobre hidrocarburs.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu. Tramitació. Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)