Procediment

II. EE. Subministrament de productes exempts. Forces armades de l'OTAN

Dades generals


Denominació

II. EE. Subministrament de productes exempts. Forces armades de l'OTAN

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització de subministraments exempts a les forces armades de qualsevol Estat, diferent d'Espanya, que sigui part de l'OTAN per als productes objecte dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques, de l'impost sobre les labors del tabac, de l'impost sobre l'electricitat, i per als combustibles, i carburants destinats a les instal·lacions de les esmentades forces, inclosos en l'àmbit objectiu de l'impost sobre hidrocarburs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització exempció

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE, Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE, traslladada a interessats a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 9.1.c). ( BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículos 4.2, 5.3 y 130.2. (BOE 28-julio-1995)

Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. Artículo 8. (BOE 29-febrero-2008)

ORDEN de 24 de mayo de 2001 por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de Organismos Internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)