Procediment

II. EE. Destil·ladors artesanals per a la devolució de l'impost especial sobre alcohol i begudes alcohòliques

Dades generals

Denominació

II. EE. Destil·ladors artesanals per a la devolució de l'impost especial sobre alcohol i begudes alcohòliques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Autorització per a introducció de les begudes produïdes per destil·ladors artesanals, en una fàbrica de begudes derivades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Oficines de l'AEAT

  • Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'introducció de begudes derivades, fabricades per destil·ladors artesanals, en una fàbrica de begudes derivades.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació sol·licitud.

  • Tramitació. Per Oficina Gestora d'II.EE.

  • Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II.EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 40.3 (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 100. (BOE 28-julio-1995)