Procediment

II. EE. Autorització. Destrucció i desnaturalització de labors del tabac

Dades generals


Denominació

II. EE. Autorització. Destrucció i desnaturalització de labors del tabac

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Aplicació de l'exempció de l'impost sobre les labors de tabac, a les labors destinades a la realització d'anàlisis científiques o relacionades amb la qualitat de les labors des de fàbriques o dipòsits fiscals, i a la desnaturalització i no-subjecció per destrucció

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a realització d'anàlisis científiques o de qualitat, destrucció o desnaturalització de labors del tabac.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud.
Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE o Servei d'Intervenció
Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE o Servei d'Intervenció

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículos 57 y 61. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 122 y 123. (BOE 28-julio-1995)