Procediment

Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les dependències regionals de Duanes i Impostos

Dades generals


Denominació

Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les dependències regionals de Duanes i Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Altres autoritzacions previstes en el Reglament d'Impostos Especials la concessió de les quals correspon a les unitats d'Inspecció i Intervenció de les dependències regionals de Duanes i Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT
Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'autorització

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació sol·licitud.
Tramitació: Per les dependències regionals de Duanes i IIEE de l'AEAT
Finalització: Resolució de les dependències regionals de Duanes i IIEE de l'AEAT.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. (BOE 28-julio-1995)