Procediment

Gestions Intrastat

Dades generals

Denominació

Gestions Intrastat

Tipus de procediment

Declaracions i comunicacions dels interessats

Matèria

Estadística

Objecte

Gestions relacionades amb les declaracions mensuals per a l'elaboració de l'estadística dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Declaració d'Intrastat

Fases del procediment/servei

  • Presentació de la declaració.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) nº 1982/2004 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2004,por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros, y por el que se derogan los Reglamentos de la Comisión (CE) nº 1901/2000 y (CEE) nº 3590/92 (DOUE, 18-noviembre-2004).

Ley 12/1989, de 9 de mayo,de la Función Estadística Pública (BOE, 12-mayo-1989).

Orden HAP/50/2015, de 21 de enero,por la que se fijan umbrales relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea (BOE, 27-enero-2015).

Orden EHA/487/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba la apertura de Códigos estadísticos en la Nomenclatura Combinada por razón de interés nacional y se establece el procedimiento para llevarla a cabo (BOE, 07-marzo-2007).

Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat) (BOE 28-mayo-2018).

Reglamento (CE) nº 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo (DOUE, 07-abril-2004).