Procediment

Procediment sancionador en matèria d'estadístiques dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT).

Dades generals

Denominació

Procediment sancionador en matèria d'estadístiques dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT).

Tipus de procediment

Sancionadora

Matèria

Estadística

Objecte

Sanció per incompliment de l'obligació estadística derivada del sistema Intrastat

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

No escau

Fases del procediment/servei

  • Iniciació: Notificació de la iniciació del procediment sancionador per incompliment de les obligacions estadístiques derivades del sistema Intrastat. Si no es presenten al·legacions contra la iniciació, aquesta podrà ser considerada proposta de resolució.

  • Instrucció: Aportació pels interessats d'al·legacions, documents i informacions i, si s'escau, proposta de proves, contra l'acord d'iniciació. Posada de manifest del procediment i tràmit d'audiència, formulació i notificació de la proposta de resolució i recepció d'al·legacions, documents i informacions.

  • Resolució: L'acord s'efectuarà en virtut dels fets provats, al·legacions, documents, proves i informacions presentats i el procediment finalitzarà amb imposició de sanció o sobreseïment i arxivament de les actuacions. La resolució exhaureix la via administrativa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurs contenciós administratiu interposat directament llevat que s'hagi interposat prèviament el recurs potestatiu de reposició, cas en què cal esperar que aquest es resolgui. Aquest recurs es presentarà en el termini de dos mesos, davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa (article 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan administratiu que ha dictat la resolució; el termini d'interposició és d'un mes. (article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques).

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. (BOE 11-mayo-1989)

Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento administrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública. (BOE 6-octubre-1993)

Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat) (BOE 28-mayo-2018).