Procediment

Cens territorial de l'impost sobre Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle.

Dades generals


Denominació

Cens territorial de l'impost sobre Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Cens territorial. Impost sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació sol·licitud i documentació
Tramitació: Inscripció en el cens
Finalització: Tramesa de núm. CAF i targeta a l'interessat

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (BOE 30-octubre-2013)

Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE 30-diciembre-2013)