Procediment

Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensació. Autoliquidació i pagament fraccionat.

Dades generals

Denominació

Model 589. Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensació. Autoliquidació i pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Grava l'extracció en territori espanyol de gas, petroli i condensats en les concessions d'explotació de jaciments d'hidrocarburs a les quals fa referència el títol II de la Llei 34/11998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació del model d'autoliquidació.

  • Tramitació: control de presentació i terminis.

  • Finalització: si no hi ha hagut presentació, justificació de la no-subjecció o exempció; possibilitat d'inici del procediment de comprovació o investigació.

Formularis

Model 589. Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Oficines gestores d'II EE

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 589 "Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Autoliquidación y pago fraccionado" y se establece la forma y procedimiento para su presentación y por la que se modifica otra normativa tributaria.