Procediment

Rectificació d'autoliquidacions de Duanes i Impostos Especials.

Dades generals


Denominació

Rectificació d'autoliquidacions de Duanes i Impostos Especials.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Quan un obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació de l'esmentada autoliquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud amb el contingut establert reglamentàriament, així com les dades que permetin identificar l'autoliquidació que es pretén rectificar.

Fases del procediment/servei

Inici: A instàncies de part, mitjançant la presentació d'una sol·licitud adreçada a l'òrgan competent. La sol·licitud solament podrà fer-se una vegada presentada la corresponent autoliquidació i abans que l'Administració tributària hagi practicat la liquidació definitiva o, si no n'hi ha, abans que hagi prescrit el dret de l'Administració tributària per determinar el deute tributari mitjançant liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.
Tramitació: En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació. Finalitzades les actuacions, es notificarà a l'interessat una proposta de resolució, perquè en termini de 15 dies pugui efectuar al·legacions, llevat que la proposta coincideixi amb el que ha sol·licitat l'interessat, cas en què es notificarà sense més tràmit la liquidació que es practiqui.
Finalització: Mitjançant una resolució en la qual s'acordi o denegui la rectificació. Quan s'acordi rectificar l'autoliquidació, la resolució acordada inclourà una liquidació provisional quan afecti algun element determinant de la quantificació del deute tributari.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario. (BOE 28-diciembre-2001)

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 120.3 y 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 126 a 129. (BOE 5-septiembre-2007)