Procediment

Revocació d'actes de Duanes i Impostos Especials

Dades generals


Denominació

Revocació d'actes de Duanes i Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment especial de revisió, a través del qual l'Administració tributària pot revocar els seus actes en benefici dels interessats, en tres supòsits:
1. Quan s'estimi que infringeixen manifestament la llei.
2. Quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l'acte dictat.
3. Quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió dels interessats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servei

Inici. El procediment s'iniciarà exclusivament d'ofici, sens perjudici que els interessats puguin promoure que s'iniciï mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan que va dictar l'acte.
Tramitació: L'òrgan que va dictar l'acte haurà de remetre una còpia de l'expedient, adjuntant-hi un informe sobre els antecedents rellevants i la procedència de la revocació. Es concedirà audiència als interessats per un termini de 15 dies. Se sol·licitarà un informe a l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència de la revocació.
Finalització: Acord del director del Departament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària competent del qual depengui l'òrgan que va dictar l'acte. Si l'acte el va dictar un director de Departament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, serà competent el seu superior jeràrquic immediat. També podrà acabar per caducitat.
No es podrà acordar la revocació dels actes sobre els quals hagi recaigut una resolució economicoadministratiu.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària (director del Departament corresponent o superior jeràrquic immediat si l'acte el va dictar un director de Departament)

Recursos

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 10 a 12. (BOE 27-mayo-2005)