Procediment

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats.

Dades generals

Denominació

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades en l'impost sobre el valor afegit en relació amb els grups d'entitats té com a finalitat l'aclariment o la justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions.
En el procediment de comprovació limitada, en relació amb els grups d'entitats, es podran comprovar els fets, els actes, els elements, les activitats, les explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària. En el desenvolupament d'aquestes funcions de comprovació es podran qualificar els fets, els actes, les activitats, les explotacions i els negocis fets per l'obligat tributari independentment de la prèvia qualificació que aquest últim els hagi donat i l'exercici o període en què els hagi fet.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici. D'ofici.
Certificació de dades: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives a la seva declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració disposi de dades suficients per formular-la.
Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant una comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i les seves obligacions en el curs d'aquestes actuacions. Quan les dades de l'Administració Tributària siguin suficients per formular la proposta de liquidació, el procediment es podrà iniciar mitjançant la notificació d'aquesta proposta.Tramitació.
Certificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies.
Comprovació limitada: El contribuent requerit s'haurà de personar al lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions i haurà d'aportar la documentació i els altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució contingui una manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació duta a terme.Finalització.
El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què s'indiqui no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregeixin els defectes advertits.
b) Liquidació provisional. Ha d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagin tingut en compte en aquesta.
c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en diligència, i no és necessari dictar resolució expressa.
d) Caducitat.
e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui l'objecte de la verificació de dades.
La verificació de dades no n'impedirà la comprovació posterior de l'objecte.El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les formes següents:
a) Resolució expressa de l'Administració.
b) Caducitat.
c) Inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la comprovació limitada.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'hi ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 131 a 133, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115 ter, 155 a 156, 163 a 165 (BOE 5-septiembre-2007)